Kedves Látogató!

Ezt az oldalt a magyar történelem és a térképészet összekapcsolásával, ismeretterjesztés céljából hoztam létre. Úgy gondolom, hogy a történelmi események, személyek, nemzetünk természeti- és kulturális értékei mind-mind kisebb-nagyobb (és több-kevesebb) földrajzi helyekhez kapcsolódnak. Bár ezeket az eseményeket és embereket többnyire lehetséges földrajzi környezetüktől elválasztva is tárgyalni, véleményem szerint nem érdemes. Hiszen éppen ezek az események, személyek és nevezetességek által lesz színes, telik meg tartalommal a földrajzi tér, ahogy fordítva is igaz: a helyek egyedi jellemzői, a földrajzi környezet is mindig hozzáad valamit a nevezetes (szellemi és fizikai) emlékekhez. Nem kartográfia-történeti oldalt szeretnék szerkeszteni, csupán egy olyan történelmi oldalt, mely elsősorban térképek alapján, vagy legalább hozzájuk kapcsolódva, a földrajzi környezetre és a topográfiára hangsúlyt helyezve tárgyalja a magyar történelem néhány eseményét, mozzanatát. Ezt egy-egy rendszeres, hosszabb-rövidebb bejegyzés formájában képzelem el, melyek révén az olvasó alaposabban megismerheti hazánkat, a Kárpát-medence történelmét és földrajzát.

2012. április 21., szombat

A honfoglalás kora

A merseburgi ütközet 


 A magyar portyázó lovascsapatok már több évtizede sarcolták Európát, amikor a Szász-dinasztiát megalapító I.(Madarász) Henrik német király (919–936) adófizetésért cserébe, 924-ben kilenc évi békét kötött velük, legalább szűkebb hazájára, Szászországra vonatkozóan. Henrik ezt az időt minden erejével arra használta ki, hogy birodalma egységesítése mellett, olyan ütőképes hadsereget szervezzen, amely már a siker reményében szállhat szembe az egész Európát rettegésben tartó magyarokkal. Uralkodása kezdetétől igyekezett az új dinasztia hatalmát megszilárdítani és az egyes német tartományok ellenállását letörni. Egyúttal megindította a német terjeszkedést és gyarmatosítást az Elba vonalától keletre élő szlávok földjén. (Ekkoriban hódolt be Henriknek a csehek híres fejedelme, Szent Vencel is.) Tudatosan készülve a magyar „kalandozókkal” való leszámolásra, Henrik alapvető jelentőségű katonai reformokat hajtott végre. Várak sorát emeltette, a városokat pedig fallal vette körül (sőt, még egyes fontosabb helyeken fekvő szászországi falvakat is!). Nehézfegyverzetű lovagsereget képzett ki, akiket ellátott a szükséges felszerelésekkel, páncéllal, karddal, pajzzsal, (2,5 méteres) lándzsával, sisakkal. 
 Egy évtizedes fáradságos szervezkedés alatt Henrik alaposan megerődítette Szászország határvidékeit, terjeszkedett, jelentős lépéseket tett országa egységes állammá alakításában, és egy edzett, a magyarok fortélyaira felkészített, jól felszerelt nehézlovas hadsereget állított fel. Így munkájának köszönhetően 932-ben megtehette azt, hogy amikor a magyar követek az évtizedek óta szokásos német adófizetés megújításáról érkeztek tárgyalni hozzá, akkor ő azt – népe ujjongó örömére – látványosan megtagadta. 
 Őseinknek se kellett több, 933 elején megindították hadjárataikat, méghozzá egyszerre három irányba. Az egyik csapat Itáliába vonult, a másik kettő pedig a csehek földjén keresztül, Szászország ellen. A német földön portyázók Szászország határát elérve váltak két csoportra, hogy így több irányból (DNy és DK felől) csaphassanak le Szászországra. A kisebbik, nyugati csoport szétszóródva portyázott Türingián keresztül. Őket Szászország és Türingia határán külön-külön szétverték, elűzték a német hadak. A nagyobbik magyar had (legfeljebb ötezer harcos) egy Merseburg közelében lévő város ostromának látott neki. Amint a magyarok hírét vették, hogy Henrik király egy tizenhatezer fős össznémet – és immár nagyrészt jól felszerelt, vastag páncélzatba bújtatott lovagokból álló – sereggel közeledik, félbehagyták a város ostromát és nagy tüzeket raktak, hogy füstjelekkel hívják összegyűlni a szétszéledve portyázó különítményeket. Mivel a magyarok jó előre tudták, hogy hatalmas sereg közeledik, így volt idejük összegyűlni és felkészülni az összecsapásra.
 Az ütközetre 933. március 15-én került sor, Merseburgtól délre. Az ütközet kimenetele szempontjából döntő jelentőségűnek bizonyult, hogy közvetlenül a csata előtti buzdító beszédében Henrik még egyszer figyelmeztette lovagjait a legfontosabbra: arra, hogy ne akarjanak egymással versengeni, hanem mindvégig maradjanak szorosan egymás mellé felzárkózva, együttműködve rohanják meg a magyarokat, nyílzáporukat fogják fel a pajzsukkal, azután pedig gyorsan, de végig zárt alakzatban vágtatva, tiporják le az ellenséget egy elsöprő rohammal, és ne hagyják magukat megtéveszteni az ellenség látszat-menekülése által sem. Henrik tartott attól is, hogy a páncélos lovaghad láttán a magyarok rögtön futásnak erednek (és így nem sikerül legyőzni őket), ezért úgy próbálta őket csapdába csalni, hogy a páncélzattal alig rendelkező, kis létszámú türingiai csapatokat előreküldte, hogy azok egy másik irányból próbálják a magyarokat közelcsalogatni a nehézfegyverzetű derékhadhoz. A magyarok lelkes „huj, huj!” kiáltásokkal vetették rá magukat a németekre, azok pedig harsány „Kyrie eleison”-nal („Uram, irgalmazz”) rohamoztak. A magyarok, mint máskor is, úgy most is iszonyatos nyílzáport zúdítottak az ellenségre, azonban a nyílvesszők jó része a páncélozott lovagokról és pajzsaikról lepattogott. A németek viszont, szem előtt tartva királyuk tanácsát, váratlanul gyors rohamot indítottak, ügyelve a zárt alakzat megtartására is. Ennek hatására a magyar lovasok színlelt menekülésbe kezdtek, hogy a győzelem látszatától elbizakodott ellenség szétszóródva, rendezetlenül üldözze őket, s így lehetőségük nyíljon a lovagok lenyilazására és arra, hogy a magyar tartalék is rárohanjon a megbomlott csatarendű németekre. Csakhogy ez a csel ezúttal nem jött be. A lovagsereg zárt, tömött alakzatban maradt, így a magyar lovas íjászok nem tudtak mit kezdeni velük, és a színlelt futás rövidesen valóságos meneküléssé változott. A csata, most először, a németek javára dőlt el.
 A magyar tábor, a foglyok és minden hadi zsákmány a németek kezére került. Eleink embervesztesége viszont közelsem volt vészes, mert hiszen a szétszóródva menekülő magyar lovasok sokkal gyorsabbak voltak, mint a zárt csatarend fenntartására ügyelő, nehézpáncélzatú német lovasok, akik így nem sok kárt tehettek bennük. Persze ahogy a magyar vereség híre időben és térben mind messzebbre terjedt – ahogy ez már csak lenni szokott –, úgy nagyították fel mind véresebbre a kalandozók veszteségeit, és mire a merseburgi ütközet híre francia földre ért, addigra már több tízezer elesett magyar harcosról beszéltek…Természetesen mi már tudjuk, hogy ennek talán ha a századrésze lehetett igaz. A merseburgi csata jelentősége elsősorban tehát nem is a katonai-, anyagi- vagy emberveszteségben rejlik, hanem sokkal inkább „erkölcsi” veszteségről volt szó. Először verték meg komoly csatában a magyarokat. Ez egy figyelmeztető vereség volt, ami – bár az ütközet után változatlan intenzitással folytatódtak a kalandozások, mégha Szászországot jobban el is kerülték – jelezte, hogy idővel a hagyományos magyar taktika is kitanulható, és Európa népeinek szemében remény villant, hogy a földrész legvitézebb hadseregét, az addig győzelmet győzelemre halmozó magyarokat is le lehet győzni…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése