Kedves Látogató!

Ezt az oldalt a magyar történelem és a térképészet összekapcsolásával, ismeretterjesztés céljából hoztam létre. Úgy gondolom, hogy a történelmi események, személyek, nemzetünk természeti- és kulturális értékei mind-mind kisebb-nagyobb (és több-kevesebb) földrajzi helyekhez kapcsolódnak. Bár ezeket az eseményeket és embereket többnyire lehetséges földrajzi környezetüktől elválasztva is tárgyalni, véleményem szerint nem érdemes. Hiszen éppen ezek az események, személyek és nevezetességek által lesz színes, telik meg tartalommal a földrajzi tér, ahogy fordítva is igaz: a helyek egyedi jellemzői, a földrajzi környezet is mindig hozzáad valamit a nevezetes (szellemi és fizikai) emlékekhez. Nem kartográfia-történeti oldalt szeretnék szerkeszteni, csupán egy olyan történelmi oldalt, mely elsősorban térképek alapján, vagy legalább hozzájuk kapcsolódva, a földrajzi környezetre és a topográfiára hangsúlyt helyezve tárgyalja a magyar történelem néhány eseményét, mozzanatát. Ezt egy-egy rendszeres, hosszabb-rövidebb bejegyzés formájában képzelem el, melyek révén az olvasó alaposabban megismerheti hazánkat, a Kárpát-medence történelmét és földrajzát.

2011. augusztus 17., szerda

A török kiűzése Magyarországról

A nagyharsányi csata

Buda visszafoglalása után a magyarországi törökellenes háború alakulása egyre biztatóbbnak mutatkozott. A „Magyarország megmentőjének” is nevezett XI.Ince pápa segítségével létrejött Szent Liga sorra foglalta vissza a másfél évszázada megszállás alatt lévő magyar területeket. Az 1687-ben a Dráva vonalánál lévő törökök ellen meginduló újabb hadjárat is illeszkedett a felszabadító háborúk e sorába.
A Lotharingiai Károly herceg fővezérsége alatt álló keresztény sereg nagyjából 57 000 főt számlált, míg a Dráva túloldalán várakozó, Szulejmán nagyvezír által irányított török sereg 60 000 katonával rendelkezett. Mivel a Dráva hídja bő nyolc kilométeren át vezetett keresztül a folyó és a mocsarak fölött, ezért a keresztény sereg nem mert megkockázatni egy hosszadalmas és rendkívül veszélyes átkelést, azonban az összecsapást sem akarta elkerülni. Ezért amellett döntöttek, hogy visszavonulást színlelnek, hogy így vegyék rá a török hadat a folyón való átkelésre. Tervük sikerrel járt, mivel a nagyvezír, látván, hogy a keresztények Siklós felé elvonulnak, sietősen átkelt seregével a Dráván, hogy üldözőbe vegye őket.
A továbbra is visszavonuló keresztény sereg megtámadása érdekében a török nagyvezír feladta Baranyavár környéki állásait is és továbbvonult, hogy aztán Lapáncsánál átkeljen a Karasica patakon. Míg a keresztény sereget kisebb támadásokkal zaklatta, azonnal nekilátott tábora és harcállásai megerődíttetésének. Lotharingiai Károly serege vele szemben, Nagyharsánynál, a Szársomlyó hegy lejtőjén állt hadrendbe. A keresztény sereg balszárnyát II. Miksa Emánuel választófejedelem vezette, elsősorban rájuk hárult a feladat, hogy visszaverjék az újabb és újabb török támadásokat. 1687. augusztus 12-ének déli órái főleg az elsáncolt (török) állások kiépítésével és az ellenfél „kóstolgatásával” teltek. Lotharingiai Károly, tekintve, hogy csapatai elég szerencsétlenül álltak fel – ugyanis a jobbszárnyat egy sűrű erdő választotta el a harcmezőtől, így nem tudott az összecsapásban hatékonyan részt venni –, a Siklós felé való visszavonulást fontolgatta. A balszárnyon küzdő Miksa Emánuel és Bádeni Lajos viszont éppen egy erőteljes támadás mellett kardoskodott. Lotharingiai Károly sürgősen haditanácsot hívott össze, melyen a többség a támadás mellett döntött, ezért ő is meghajolt akaratuk előtt.
A támadás délután 3 óra tájban indult, éppen akkor, amikor a Karasica bozótosaiban török janicsárok egy csoportja is megpróbált a jobbszárnyon lévő szpáhikkal egyesülve, az ellenség oldalába kerülni. A török támadást Bádeni Lajos visszaszorította, míg Rabutin és Savoyai Jenő váratlan rohammal megközelítették, majd rövidesen el is foglalták a törökök erődített állásait, amivel a csata sorsa megpecsételődött. A török gyalogosok minden lövegüket hátrahagyva fejvesztett futásba kezdtek, a szpáhik pedig az ingoványos talajon nem tudtak lóháton harcolni, gyalogosan meg már idejük nem volt hadrendbe szerveződni. A török sereg maradékát lekaszabolták, sokukat pedig a Karasica mocsaraiba szorították, ahol rengetegen megfulladtak. A török vereség totális volt: míg a keresztények néhány száz, addig a törökök több tízezer katonát veszítettek, ráadásul irtózatos mennyiségű hadizsákmányt hagytak hátra a győzteseknek. A végzet ráadásul üldözte azon a nyárvégen a törököket: a menekülő törökök alatt a Dráva hídja leszakadt és több százan a folyóba vesztek, majd minden kudarc tetejébe, a katonai szégyen hatására felkelés tört ki a szultán ellen, mely során a nagyharsányi vereséget elszenvedő Szulejmán nagyvezírt is meggyilkolták.
A nagyharsányi csatát – mivel közel zajlott a számunkra tragikus 1526-os augusztusi csata helyszínéhez – a második mohácsi csatának is nevezik. Érdekesség, hogy e két mohácsi csata szinte keretbe foglalja a magyarországi török-kort, hiszen mindkét csata döntőnek bizonyult és az egyik fél számára katasztrofális vereséget hozott. További hasonlóság a két helyszín közelsége, az, hogy mindkét csata augusztusban zajlott, sőt, még az is, hogy a török felet mindkét esetben egy Szulejmán nevű ember vezette.
Az 1687. augusztus 12-én aratott nagyharsányi győzelem elsősorban a keresztények – a hanyatló Török Birodalommal szembeni – haditechnikai fölényének, valamint egyes vezetők hadvezéri tehetségének volt köszönhető. A csata következtében lényegében megsemmisült az oszmán főhaderő, így a Dráva vidéke és csaknem egész Szlavónia jóformán további harc nélkül felszabadult.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése