Kedves Látogató!

Ezt az oldalt a magyar történelem és a térképészet összekapcsolásával, ismeretterjesztés céljából hoztam létre. Úgy gondolom, hogy a történelmi események, személyek, nemzetünk természeti- és kulturális értékei mind-mind kisebb-nagyobb (és több-kevesebb) földrajzi helyekhez kapcsolódnak. Bár ezeket az eseményeket és embereket többnyire lehetséges földrajzi környezetüktől elválasztva is tárgyalni, véleményem szerint nem érdemes. Hiszen éppen ezek az események, személyek és nevezetességek által lesz színes, telik meg tartalommal a földrajzi tér, ahogy fordítva is igaz: a helyek egyedi jellemzői, a földrajzi környezet is mindig hozzáad valamit a nevezetes (szellemi és fizikai) emlékekhez. Nem kartográfia-történeti oldalt szeretnék szerkeszteni, csupán egy olyan történelmi oldalt, mely elsősorban térképek alapján, vagy legalább hozzájuk kapcsolódva, a földrajzi környezetre és a topográfiára hangsúlyt helyezve tárgyalja a magyar történelem néhány eseményét, mozzanatát. Ezt egy-egy rendszeres, hosszabb-rövidebb bejegyzés formájában képzelem el, melyek révén az olvasó alaposabban megismerheti hazánkat, a Kárpát-medence történelmét és földrajzát.

2012. június 25., hétfő

Trianon

Az északi hadjárat

 Régebbi cikkemben egyszer már összefoglalóan írtam a Tanácsköztársaság idején működő Magyar Vörös Hadsereg harcairól. (A Magyar Vörös Hadsereg harcai) Ezúttal e harcok legszebb fejezetét, az úgynevezett „északi hadjáratot” mutatom be kicsit részletesebben. 

 1919 áprilisának második felében, a románok előretörését követően megindult az új csehszlovák támadás is. Ez utóbbi célja az volt, hogy még beljebb nyomulva a megnyomorított Magyarország belseje felé, elérjék az Északi-középhegység déli szélét. Ezáltal ugyanis a csehek kész helyzet elé állíthatták az új határokat megállapító békekonferenciát és elérhették, hogy eddig is döbbenetes mértékű területi nyereségeiket még tovább gyarapíthassák. Az április-májusi előrenyomulásuk során a csehszlovákok elfoglalták Kárpátalját – ezáltal összeköttetésbe lépve a románokkal –, Abaúj-Torna és (kicsi híján) Zemplén megye maradékát, valamint Borsod északi felét is. Csehszlovák megszállás alá került a megyeszékhelyek közül Sátoraljaújhely és Miskolc, valamint egyre fenyegetőbb közelségbe kerültek Eger városához. Salgótarjánt (mely ekkor nem volt megyeszékhely, de megtartása mégis stratégiai fontosságú volt) elszánt harcok árán, a helyi munkásság segítségével sikerült megvédeni. 
 A magyar támadás Miskolc visszafoglalására május 20-án indult meg – ezt szokás az északi hadjárat kezdő dátumának tekinteni. Kerekes József alezredes vezetésével a (főként üzemi munkásokból) sebtében összeállított hadosztály május 21-ére visszafoglalta Miskolcot a csehektől. Az első világháború lezárulta óta alighanem ez volt a legerőteljesebb saját kezdeményezésű magyar támadó hadművelet. A miskolci győzelem, majd a város megtartása (mert a csehek megpróbálkoztak a kulcsfontosságú város újbóli elfoglalásával) és Salgótarján megvédése vetette fel az ötletet, hogy a fő ellenségnek tekintett románok helyett – akik a Tiszánál álltak meg – előbb a kevésbé jól szervezett csehszlovák csapatokat próbálják meg kiűzni a Felvidékről. Noha a csehszlovák haderő is túlerőben volt, a hosszan elnyúló csehszlovák frontvonal egy adott szakaszán indítandó koncentrált támadás a siker reális reményével kecsegtetett. Ráadásul az utóbbi néhány hét alatt az újabb magyar munkásezredek a korábbiakhoz képest már jelentős fejlődést mutattak nemzeti öntudat, szervezettség és fegyelem tekintetében, így már jóval komolyabb katonai alakulatokká is váltak. Segítette a magyar csapatok északra csoportosítását az a (helyes) feltételezés is, hogy a jugoszláv és francia erők nem fognak délről támadást indítani. 
 A Magyar Vörös Hadsereg általános északi offenzívája május 30-án indult meg. Az „északi-„ vagy „felvidéki hadjárat”-nak nevezett offenzíva tényleges vezetője – vezérkari főnökként – Stromfeld Aurél volt, aki alighanem az egyik lehető legalkalmasabb volt e feladatra. A hadjárat célja a cseh és a román intervenciós seregek különválasztása volt, valamint az, hogy északkeleti irányban előrenyomulva megteremtsék az orosz Vörös Hadsereggel való kapcsolatfelvétel lehetőségét. A katonák lelkesedésének, Stromfeld tehetségének, valamint a sok hivatásos tiszt szakképzettségének köszönhetően, az északi hadjárat meglepő sikereket ért el. 
 A magyar csapatok az Ipolyon, a Dunán és a Sajón átkelve már az első napon elfoglalták Ipolyságot, Losoncot, Párkányt, Szikszót és Putnokot. Május 31-én heves harcok árán foglalták vissza Rimaszombatot és Edelényt. A váratlan támadás elől az ellenség több helyen értékes hadianyagot hátrahagyva menekült. Június 1-jén a magyar csapatok átkeltek a Hernádon, északi irányban pedig megállás nélkül nyomultak előre Kassa felé. A támadás a Garam mentén is lenyűgözően alakult: ugyanezen a napon a front nyugati részén elfoglalták Lévát. Az Érsekújvár elfoglalására indított páncélvonatot ugyan a csehek a vasúti híd felrobbantásával megállították, azonban a helyi lakosság fenyegető hangulata miatt sietve kiürítették a várost, ahova a Magyar Vörös Hadsereg június 3-án vonult be. Június 4-én ismét magyar kézre került Gönc, 6-án Sátoraljaújhely és Aranyosmarót. Szintén június 6-án foglalták el kemény harcok árán Kassát. Ezalatt más magyar csapatok hegyeken átkelve, győztesen vonultak be Zólyomra és Tiszolcra június 7-én. Az ellenség harckészsége a Kassától északra lévő frontszakaszon végképp megtört, így a magyar csapatok gyakran harc nélkül, vagy a helyi lakosság aktív segítségével foglalták vissza az újabb területeket. Június 9-én vonultak be Eperjesre és Homonnára, 10-én pedig Bártfára, melynek környékén elérték a történelmi országhatárt és egyúttal elvágták a Kárpátalját megszálló csehszlovák erőket. 10-én felszabadult Rozsnyó is. A Magyar Vörös Hadsereg lényegében két hét alatt elérte sikerei tetőpontját. A felszabadított területeken előkerültek az addig a padlásokon rejtegetett magyar zászlók, és a magyar lakosság örömmel fogadta a bevonuló katonákat, aki pedig tudott, csatlakozott a Felvidéket felszabadító hadjárathoz. 
 A Tanácsköztársaság helyzete azonban ennek ellenére rövidesen tarthatatlanná vált, egyre súlyosabb problémák jelentkeztek. A kommunista vezetés intézkedései, a vörös terror, a szocialista program erőltetése és más okok miatt az országban egyre súlyosabb belső feszültség keletkezett; sztrájkok, felkelések robbantak ki. Június 16-án Eperjesen kikiáltották a magyarországival szövetséges Szlovák Tanácsköztársaságot, azonban ennek sok gyakorlati jelentősége nem volt. 
 A legnagyobb probléma azonban az volt, hogy Georges Clemenceau, a párizsi békekonferencia elnöke június 8-i jegyzékében az északi hadjárat azonnali leállítását követelte, Kun Béla halogató válaszára pedig újabb jegyzékében közölte az új (a későbbi, trianoni határokkal lényegében megegyező) határokat, csehszlovák és román viszonylatban. Egyúttal a Felvidék kiürítését és a magyar katonáságnak a közölt határok mögé való visszavonását követelte, cserébe ígérve a románok azonnali kivonulását a Tiszántúlról és Magyarország meghívását a béketárgyalásokra. Kun Béla időhúzással próbálkozott, mialatt a katonai és politikai vezetés körében kétségbeesett viták folytak az ultimátum elfogadásáról. 
 Stromfeld Bártfa elfoglalása után a hadjárat súlypontját Pozsony és Nyitra irányába akarta áthelyezni. Ezek a támadások azonban már nem jártak a korábbiakhoz hasonló, átütő sikerrel. A színmagyar Csallóközt, valamint Pozsonyt és Komáromot azonban – noha mindkettő stratégiai jelentőséggel bírt volna – a Magyar Vörös Hadseregnek csak megközelítenie sikerült. Közelebb kerülve a csehszlovákok igazi bázisához (Csehországhoz), az ellenség erre a vidékre összpontosította erejét, amellyel szemben a Magyar Vörös Hadsereg már nemnagyon tudott helyi erőfölényt sem kialakítani. Ráadásul a csehszlovák haderő lényegi vezetését errefelé képzettebb, francia vezérkar vette át. Az Észak-Kisalföldön indított magyar támadás így hamar kimerült. A csehek június 16-án visszafoglalták Rozsnyót, 20-án pedig elesett Érsekújvár is. Ezeken kívül azonban a heves csehszlovák támadások sem jártak sikerrel. A harcok tehát június végéig folytatódtak, ezek során azonban egyik fél sem tudott jelentős eredményt elérni, csupán meglévő vonalait tartani. 
 Bár a katonai vezetés jó része ellenezte a Clemenceau-jegyzékben követelt visszavonulást, jól tudva, hogy ez milyen következményekkel járhat, különösen, ha nincs semmi biztosíték a román csapatok kivonására. Azonban azzal is tisztában voltak, hogy az ultimátum elutasítása Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság együttes támadásával járhat, ami pillanatok alatt romba döntené az ország maradékát is. Kun Béla végül – bár a határokat elfogadhatatlannak tartotta – az ultimátum elfogadása mellett döntött. A Vörös Hadsereg június 30-án megkezdte a győztes csapatok visszavonását, a Felvidék kiürítését, Stromfeld pedig tiltakozásképp – valamint az egyre fenyegetőbb polgárháború veszélyétől tartva –lemondott. A végképp demoralizálódott hadsereg bomlásnak indult, a románok mégsem vonultak ki a Tiszántúlról és a Tanácsköztársaság külső segítségre sem számíthatott.
 A magyarországi Tanácsköztársaság egy hónap múlva összeomlott, a dicsőséges északi hadjárat pedig lényegében semmilyen pozitív következménnyel vagy haszonnal nem járt. A hadjárat törekvése helyes volt, véghezvitele elismerésre méltó és megható, ám az ország katonai erővel való megvédésével ekkor már elkéstek. (Ennek lehetősége a haderő 1918-as felbomlasztásával ugyanis eleve kudarca lett ítélve.) Az északi hadjáratnak annyi szép eredménye azonban mégis volt a nemzet számára, hogy hazánk e rettenetes éveiben legalább egyfajta elégtételként mégis jól esett „a megtaposott magyar önérzetnek”… 
A Magyar Vörös Hadsereg által május-júniusban visszafoglalt terület, a történelmi - és a mai magyar határok feltüntetésével

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése